Urologkliniken vid Carlanderska STHLM3-studien

STHLM3-studien

By Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Lancet oncology, Prostatacancer, PSA-förhöjning, STHLM3, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska

PSA-testet i kombination med ändtarmsundersökning med finger och ultraljud har använts för att värdera risken för prostatacancer. Nästa steg i utredningen är vävnadsprovtagning i lokalbedövning av prostatakörtel. Om prostatacancerceller påträffas i det undersökta materialet är diagnosen klar.

I STHLM3 studien ( Lancet onkology) ställdes PSA-test mot ett batteri av prover däribland 6 st proteiner(varav ett var psa) , 200 olika genetiska markörer samt klinisk data såsom ålder, ärftlig komponent och tidigare provtagningar av prostatakörteln.

Konklusionen av studien med STHLM3-testet var att 30% färre vävnadsprovtagningar behövdes tas för att hitta samma antal prostatacancrar jämfört om endast PSA användes som vägledning. STHLM3-testet kunde även ge vägledning vid låga (normala PSA-värden) om provtagning av prostatakörteln skulle göras.

STHLM3-testet finns ännu ej tillgängligt utan användes bara i denna studie som nu är avslutad.

Urologkliniken vid Carlanderska Manlig Sterilisering Vasectomi

Manlig sterilisering – Vasectomi

By Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Manlig sterilisering, Sterilisering, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska, Vasectomi

Många män uttrycker en oro för ingreppet samtidigt som de vill ”dra sitt strå till stacken” och ta sitt ansvar för preventivmedelsfrågan i relationen när familjebilden är klar. Andra män är nyskilda och har barn och har bestämt sig att även de är klara med ”barn-biten” som de uttrycker sig och vill nu sterilisera sig men är osäkra på hur de påverkas av själva ingreppet.

Det finns oro hos mannen kring sin sexualitet efter en sterilisering; lust och förmåga. Många förknippar sterilisering med kastration vilket är helt fel. Vid sterilisering delas endast sädesledaren på vardera sida och försluts var för sig. På så sätt förhindras att nya spermier transporteras upp för att blandas med sädesvätskan. Ingreppet påverkar således inte testiklarnas övriga funktioner och  mängden sädesvätska är i stort sätt oförändrad till volym och utseende. Lust samt sexuell förmåga lämnas oförändrad.

Själva ingreppet görs under sk nerv blockad (lokalbedövning) och vanligtvis sker ingreppet via ett lite snitt i pungen. Vanliga besvär efter ingreppet är viss värk första dygnen, ibland en mindre blödning men sällan någon infektion. Åter i arbetet är man vanligtvis efter ett par dagar om det gäller ett fysiskt arbete annars tidigare.

Kontakta oss gärna om ni har andra frågor via vår säkra patientportal.

Urologkliniken vid Carlanderska Forstorad Prostata

Förstorad prostata

By Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Prostataförstoring, Prostatahyvling, TUR-P, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska, Vårdgaranti

Förstorad prostata är en vanlig orsak  till att det kan vara svårt att tömma blåsan. Blåstömningsbesvären kan yttra sig såsom svårigheter att få igång vattenkastningen, det tar tid att tömma blåsan och känsla av ofullständig blåstömning. En del besväras av nattliga toalettbesök med ringa utdelning. I många fall medicin hjälpa men ibland måste en operation till för att främja avflödet. Om du inte kan tömma blåsan utan måste ha kateter  eller tappa dig själv  alternativt upprepade urinvägsinfektion pga kvarvarande urin i blåsan föreligger indikation för en prostatahyvling (TURP-P).  En sk prostatahyvling görs i ryggbedövning (spinal) med en eller två nätter på sjukhus.

Vi har stor erfarenhet av denna typ av ingrepp och den görs på operationsavdelningen på Carlanderska sjukhuset av våra vana operatörer.

Dessvärre kan vi inte göra operationen inom ramen för vårt vårdavtal men vi utför detta och andra urologiska ingrepp när patienten kommer till oss som vårdgarantipatient.

Kontakta oss för mer information via vår säkra patientportal.

Urologkliniken vid Carlanderska Nya gränsvärden för PSA

Nya gränsvärden för PSA

By Göteborg, Nationellt vårdprogram för prostatacancer, Prostatacancer, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska

Det har kommit ut en ny upplaga av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Man har där tagit fram nya gränser för vad som anses som förhöjt PSA beroende på patientens ålder. De nya gränsvärdena är:

< 70 år PSA < 3 ng/ml.

70-80 år PSA < 5 ng/ml.

> 80 år PSA < 7 ng/ml.

Patienter med en knöl i prostata (som man kan hitta vid undersökning via ändtarmen) skall alltid undersökas, oavsett PSA-värde. Vid Urologkliniken värderar vi PSA-värdet individuellt utifrån varje patients förutsättningar.

Källa: http://www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/V%C3%A5rdprogram/NatVP_Prostatacancer_v.1.1_20150429_final.pdf

Urologkliniken vid Carlanderska Peyronies sjukdom

Peyronies sjukdom

By Krökning av penis, Peyronies sjukdom, Urologklinik, Xiapex

Peyronies sjukdom är en ärrbildningssjukdom som kan ge krökning av penis. Sjukdomen i sig är ofarlig men kan i vissa fall ge en sådan krökningav penis att samliv ej är möjligt. Oftast debuterar sjukdomen med ömmande knölar penisskaftet. Andra upplever smärta i penis vid erektion. Korrigering av krökningen kan göras med kirurgi alt med Xiapex, ett läkemedel som injiceras i förhårdnaden. Indikationen för åtgärd är om krökningen är såpass stor att samliv ej är möjligt.

Boka ett besök via vår säkra patientportal för bedömning.

Urologkliniken vid Carlanderska Snabbt omhandertagande vid cancermisstanke

Snabbt omhändertagande vid cancermisstanke

By Blod i urinen, Göteborg, Prostatacancer, PSA-förhöjning, Standardiserat vårdförlopp, Urologklinik

Standardiserat vårdförlopp (SVF) kallas det nya grepp som nu tas för patienter med stark cancermisstanke. Statliga medel har skjutits till för att snabba upp processen för diagnostik och omhändertagande. Inom urologin är det nu i första vändan misstanke på prostatacancer och cancer i urinvägarna som prioriteras. Patienter med synligt blod i urinen(urinvägar) eller förhöjda psa-värden o symtom vid vattenkastningen (prostata)som skall slussas in via det standardiserade vårdförloppet.

Just nu genomförs informationsmöten mellan regionala sk processägare och vårdcentraler där den första bedömning görs. Om distriktsläkaren bedömer utifrån de givna kriterierna att stark misstanke på prostatacancer eller cancer i urinvägarna föreligger skall kontakt tas med vårdkoordinator på respektive sjukhus i första hand. Kriterierna för beslut finns på Regionalt cancercentrum.