Vår verksamhet

Urologkliniken

Visionen för vår urologklinik är att Du som patient skall möta den högsta kompetensen som kan erbjudas inom just Din sjukdom. Vi har därför rekryterat medarbetare med en mycket hög kompetens och som har olika special kunnande inom det urologiska fältet. Vi har också ett stort internationellt kontaktnät som vi använder oss av om det skulle föreligga någon tveksamhet.

Vi har också en stab med erfarna sköterskor och uroterapeuter som hjälper Dig som patient i olika situationer. Vi har till exempel nyligen infört systemet med kontaktsjuksköterskor för alla patienter som har en cancer-diagnos.

Specialistmottagningen i Urologi Vår Verksamhet Reception
Specialistmottagningen i Urologi Vår Verksamhet Välkomna

Vi är en komplett urologisk klinik med en stor verksamhet inom såväl öppen som sluten vård. Vi utför i stort sett alla tänkbara urologiska undersökningar och operationer. Våra kirurger har lång och gedigen erfarenhet och handlägger i stort sett alla sjukdomstillstånd. Ibland om det rör sig om ovanliga operationer använder vi oss av vårt nätverk och rekryterar av och till kirurger från andra sjukhus.

Vi som arbetar vid urologmottagningarna i Varberg och Halmstad har också ett stort forskningsintresse och vi deltar i många olika studier. Som patient hos oss kan Du därför ibland bli tillfrågad om att delta i olika undersökningar vilket givetvis alltid är frivilligt.

Vi deltar också i samtliga kvalitetsregister som sanktionerats av Socialstyrelsen och vi driver ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Som patient hos oss kommer du att bli ombedd att delta i dessa kvalitets uppföljningar vilket vanligen omfattar besvarande av enkäter. Vi tror detta är en väsentlig del i hur svensk och internationell sjukvård skall bli bättre och ber dig därför bidra till detta genom att delta.

Till sist, det är inte bara en målsättning att erbjuda Dig den bästa tänkbara medicinska vården men Du skall också känna att du blivit väl bemött och känner dig trygg hos oss som patient. Vi vill därför gärna ha din feed-back om du känner att vi inte uppnått dessa mål.

Ett problem som vi delar med alla andra urologimottagningar är att efterfrågan vida överstiger tillgången på urologisk vård. Vi måste därför prioritera och ta de svårast sjuka först. Därför kan det under perioder vara svårt att erbjuda en snabb tid till dig som patient. Om du drabbas av detta är vi lika ledsna som du men kritisera inte oss utan bearbeta de som beslutar om resurser till sjukvården.

Patrik Andius
Med Dr
Verksamhetschef och medicinskt ansvarig

Du är alltid välkommen att meddela oss dina synpunkter på [email protected]